KOMUNIKAT RUBIKON

KOMUNIKAT SYNDYKA MASY UPADŁOŚCI DOLCAN PLUS S. A.

W UPADŁOŚCI Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU

w sprawie inwestycji pod nazwą „Osiedle Rubikon”

 

Szanowni Państwo

Syndyk masy upadłości Dolcan Plus S.A. w upadłości, w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi inwestycji pod nazwą „Osiedle Rubikon” informuje, że w dniu 28 stycznia 2020 r. odbył się przetarg na sprzedaż inwestycji pn. „Osiedle Rubikon”, w którym złożono jedną ofertę nabycia. Oferta ta, po sprawdzeniu jej pod względem formalnym, została przyjęta przez syndyka. Postanowieniem wydanym na rozprawie Sędzia Komisarz zatwierdził wybór oferty dokonany przez syndyka. W pisemnym uzasadnieniu postanowienia Sędzia Komisarz stwierdził, że oferta na zakup nieruchomości, spełniała warunki przewidziane przepisami prawa oraz wynikające z regulaminu przetargu, a ponadto była jedyną ofertą zakupu, a także zwrócił uwagę, że zawarte w warunkach przetargu zapisy mające na celu zabezpieczenie interesów nabywców lokali, tj. osób, które przed ogłoszeniem upadłości zawarły z Upadłym przedwstępne umowy nabycia lokali i wpłaciły na ten cel środki tytułem cen nabycia lokali realizują pośrednio zasadę ochrony praw lokatorów.

 

Postanowienie Sędziego Komisarza o zatwierdzeniu wyboru oferty zostało zaskarżone przez:

 

  • syndyka masy upadłości Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w upadłości z siedzibą w Wołominie – sygn. akt XVIII Guz 17/20;
  • Upadłego – sygn. akt XVIII Guz 29/20.

 

Do chwili obecnej zażalenia nie zostały doręczone syndykowi, a co za tym idzie syndyk nie zajął stanowiska w ich przedmiocie.

 

Aktualnie zażalenia oczekują na rozpoznanie.

 

Do czasu rozpoznania zażaleń nie jest możliwe podejmowanie żadnych czynności w przedmiotowym zakresie.

 

Przetarg na sprzedaż inwestycji pod nazwą „Osiedle Rubikon”

Syndyk Dolcan Plus S.A. w upadłości informuje, że oględzin nieruchomości, objętych przetargiem na sprzedaż inwestycji „Miasteczko Rubikon”, można będzie dokonać w dniu 10 stycznia 2020 r. o godz. 11.00  oraz w dniu 14 stycznia 2020 r.  o godz. 11.00   (spotkanie przy punkcie sprzedaży ul. Techników/Cegielniana w Warszawie).

Zainteresowani winni potwierdzić udział w oględzinach mailem na adres dolcanplusupadlosc@gmail.com

W związku z dużą ilością szczegółowych pytań dotyczących przetargu na sprzedaż Osiedla Rubikon, syndyk w załączeniu przedstawia dodatkową informację, w której znajdują się odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania zbiorczo. Informacja dostępna tutaj

 

Przetarg na sprzedaż inwestycji pod nazwą „Osiedle Rubikon”

Syndyk masy upadłości  Dolcan Plus  S.A.  w upadłości  z siedzibą w Gdańsku ogłasza przetarg na sprzedaż stanowiącej składnik masy upadłości całości inwestycji pod nazwą „Osiedle Rubikon”, w skład której wchodzą prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności do naniesień położonych w Warszawie w rejonie ulic Szczęsna, Cegielniana, Techników, w skład której wchodzą:

1.     Prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę ewidencyjną nr 75, położonego w Warszawie w okolicach ul. Szczęsnej, dzielnicy Włochy, obręb 2-08-11, o powierzchni 5770 m2 wraz z prawem własności do naniesień w postaci budynku usługowego i zamieszkania zbiorowego „YANSEY”, który był realizowany przez Dolcan Plus S.A. na podstawie Decyzji nr 43/2014 z dnia 21 lutego 2014 r., dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00478295/7.

2.     Prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę ewidencyjną nr 76, położonego w Warszawie w okolicach ul. Szczęsnej, dzielnicy Włochy, obręb 2-08-11, o powierzchni 8808 m2 wraz z prawem własności do naniesień w postaci budynku usługowego i zamieszkania zbiorowego „GRESSER”, który był realizowany przez Dolcan Plus S.A. na podstawie Decyzji nr 41/2014 z dnia 18 lutego 2014 r., dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00478394/1.

3.     Prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę ewidencyjną nr 77, położonego w Warszawie w okolicach ul. Szczęsnej, dzielnicy Włochy, obręb 2-08-11, o powierzchni 9089 m2 wraz z prawem własności do naniesień w postaci budynku usługowego i zamieszkania zbiorowego „VENTON”, który był realizowany przez Dolcan Plus S.A. na podstawie Decyzji nr 47/2014 z dnia 25 lutego 2014 r., dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00462108/5.

4.     Prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działki ewidencyjne nr 3/31 i 74, położonego w Warszawie w okolicach ul. Szczęsnej, dzielnicy Włochy, obręb 2-08-11, o łącznej powierzchni 7264 m2 wraz z prawem własności do naniesień w postaci budynku wielorodzinnego oznaczonego literami A, B, C, D z garażem podziemnym, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00468618/5.

5.     Prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę ewidencyjną nr 3/25, położonego w Warszawie w okolicach ul. Szczęsnej, dzielnicy Włochy, obręb 2-08-11, o powierzchni 988 m2 o sposobie użytkowania jako droga wewnętrzna, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00472368/8.

6.     Prawo użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego działkę ewidencyjną nr 3/32, położonego w Warszawie w okolicach ul. Szczęsnej, dzielnicy Włochy, obręb 2-08-11, o powierzchni 560 m2 o sposobie użytkowania jako droga wewnętrzna, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA5M/00468619/2.

Cena wywoławcza 43.776.500,00 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych 00/100) brutto

Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży oraz wycena dostępne w linku Rubikon.zip

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 23 stycznia 2020 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania), sygn. akt XVIII GUp 174/19.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 stycznia 2020 r. w gmachu Sądu o godz. 10.00, sala nr A14.

Informacji na temat przetargu udziale syndyk mailem: dolcanplusupadlosc@gmail.com

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 4.400.000,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta tysięcy złotych, 00/100).

Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego Komisarza i oferentów.

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Syndyk informuje, że oględzin nieruchomości można będzie dokonać w dniu 10 grudnia 2019 r. o godz. 12.00 (spotkanie przy punkcie sprzedaży ul. Techników/Cegielniana w Warszawie).

Zainteresowani winni potwierdzić udział w oględzinach mailem na adres dolcanplusupadlosc@gmail.com do dnia 09 grudnia 2019 r.

Syndyk przewiduje wyznaczenie kolejnego terminu oględzin po 06 stycznia 2020 r.

 

ZMIANA ADRESU SYNDYKA

Syndyk Dolcan Plus S.A. w upadłości, informuje, że z dniem 01 czerwca 2019 roku zmianie ulega adres korespondencyjny syndyka.

Nowy adres to: ul. Wspólna 35 lok. 17, 00-519 Warszawa.

Prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Częstochowie

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI DOLCAN PLUS S. A. W UPADŁOŚCI

ogłasza przetarg na sprzedaż wchodzącego w skład masy upadłości prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej działki ew. nr 13/11, 13/13, 13/14, 13/15, 13/16, położonej w Częstochowie przy ul. Noskowskiego w dzielnicy Podjasnogórskiej, obręb 0178, o łącznym obszarze 1,2039 ha, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie, IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW nr CZ1C/00099218/3.

 Cena wywoławcza 639.000,00 zł brutto (słownie: sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy złotych, 00/100), w tym VAT.

Opis i oszacowanie dostępne tutaj

Operat szacunkowy dostępy tutaj

Regulamin Przetargu dostępny tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 23 maja 2019 r. osobiście w gmachu Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy przy ul. Czerniakowskiej 100A, 00-454 Warszawa lub przesłać je na adres Sądu listami poleconymi (decyduje data wpływu oferty do Sądu, nie zaś data nadania), sygn. akt X GUp 510/17.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27 maja 2019 r. w gmachu Sądu o godz. 12.00, sala nr 14.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 64.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysięcy złotych 00/100).

Oferty będą otwierane i rozpoznawane przez syndyka w obecności Sędziego Komisarza i oferentów.

Informacji na temat przetargu udziela biuro syndyka mailem: dolcanplusupadlosc@gmail.com

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.

Kontenery

SYNDYK MASY UPADŁOŚCI
DOLCAN PLUS S. A. W UPADŁOŚCI

ogłasza przetarg na sprzedaż, w trybie z wolnej ręki, wchodzących w skład masy ruchomości w postaci dwóch kontenerów biurowo-usługowych wchodzących w skład masy upadłości

 Cena wywoławcza 75.645,00 zł brutto (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, 00/100), w tym VAT.

Regulamin  przetargu dostępny tutaj

Opis o oszacowanie dostępne tutaj

Zainteresowani winni składać oferty w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. Oferty można składać pocztą na adres biura masy upadłości ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, VII p. mailem na adres dolcanplusupadlosc@gmail.comlub faxem pod nr 22 622 92 61.

W przypadku wpłynięcia więcej niż jednej oferty syndyk przeprowadzi telefoniczną lub osobistą licytację.

O sposobie (osobista wraz ze wskazaniem miejsca czy telefoniczna) oraz terminie licytacji oferenci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na najmniej 7 (siedem) dni przed jej terminem. Aukcja będzie polegała na zapytaniu o podwyższenie oferowanej ceny i deklaracji co do dalszego uczestnictwa w licytacji (aukcji).

Informacji na temat przetargu udziela biuro syndyka mailem: dolcanplusupadlosc@gmail.com

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w kwocie 5.000,00 zł (pięć tysięcy 00/100).

Koszty zawarcia umowy sprzedaży ponosi kupujący.